PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

družobné mesta naďalej podporuje brusel

zahraničné partnerské mestá dávajú samosprávam príležitosť inšpirovať sa, podporovať miestnu ekonomiku prostredníctvom cestovného ruchu a otvárať dvere svojim obyvateľom a firmám v novom prostredí.

na Slovensku sprevádzajú miestnu územnú samosprávu dve etapy v rámci rozvoja družobných partnerstiev. Prvou je obdobie pred rokom 1989, kde sa samosprávy – pod gesciou národných výborov orientovali na spoluprácu na báze oficiálnej straníckej politickej línie. Znovuobnovenie miestnej územnej samosprávy, príležitosti v rámci schengenského priestoru a členstvo v Európskej únii ponúkajú týmto aktivitám nový rozmer.
 
kroky k spolupráci
možností na spoluprácu je na prvý pohľad veľa. Stačí pokračovať v doterajšej družobnej spolupráci, alebo ísť cestou nových ponúk, o ktoré dnes nie je núdza. Na mieste je však otázka prínosu a užitočnosti. To znamená pridanej hodnoty pre konkrétne skupiny obyvateľov, cestovný ruch, prípadne vybraný podnikateľský segment.
hľadanie partnera v zahraničí je zdá sa prvý krok, ktorému by malo predchádzať definovanie očakávaného prínosu a následný prieskum medzi samosprávami, s ktorými je možné napĺňať vymedzené ciele. Prieskumná návšteva, oboznámenie sa s lokálnymi špecifikami a osobná návšteva na báze priamych rokovaní sú pred zvažovaním spolupráce nenahraditeľné referenciami, odporúčaniami či akoukoľvek sprostredkovanou informáciou.
v prípade zhody, alebo definovania rámca efektívnej spolupráce je vhodné zrealizovať pilotný projekt prostredníctvom ktorého sa dajú získať ďalšie cenné skúsenosti a to zo samotnej kvality spolupráce a schopnosti úspešne participovať na jednorazovej aktivite. Až následne je vhodné ísť cestou podpísania partnerskej dohody, prípadne charty o spolupráci. Teda dokumentu, ktorý upraví detaily ďalšej spolupráce a obojstranne prospešných aktivít. Napríklad spôsob vzájomnej podpory na báze prezentácie samospráv počas výstav, tradičných slávností, či prezentáciou cez propagačné tlačoviny, alebo pravidelným informovaním potenciálnych návštevníkov službami turistických centier. Prípadne účasť športových družstiev na turnajoch, kultúrnych telies na koncertoch a spoločenských akciách, či študentské výmeny.

prínos a užitočnosť
práve toto sú základné parametre, na ktorých by sa mala rozvíjať väzba medzi družobnými mestami. Tak, aby prínos z tejto tzv. zahraničnej politiky samospráv mali cieľovú skupiny, ktorým je určená.
v každej obci, v každom meste, je v tejto oblasti určitý potenciál. Hlavne za predpokladu, ak je na oboch zmluvných stranách úprimný záujem spolupracovať a vytvárať prijateľný finančný rámec. Tu sa ukazuje ako výdatný zdroj príjmov hneď niekoľko finančných mechanizmov. „Európske prostriedky sú k dispozícii aj v novom programovom období 2014 - 2020,“ hovorí Ľudmila Majláthová zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Podľa jej slov objemovo najväčšie sú eurofondy (EŠIF/Európske štrukturálne a investičné fondy) – prostriedky vyčlenené priamo pre Slovensko (15,3 miliárd eur) a určené na podporu menej rozvinutých regiónov. Tie sa čerpajú prostredníctvom operačných programov za ktoré sú zodpovedné riadiace orgány relevantných ministerstiev. Významná je aj možnosť využívať celoeurópske programy ako napríklad Erasmus+, ktoré sú koordinovane z Bruselu a nie je tam špecifická alokácia pre krajinu.  . „Európska únia aj pre ďalších 7 rokov vyčlenila v konkrétnych programoch financie, ktoré podporujú cezhraničnú spoluprácu a aj aktivity družobných partnerstiev. Niektoré programy pokračujú, čo dokazuje doterajší záujem o tieto finančné impulzy, a ďalšie sú výsledkom nových trendov a rokovaní medzi členskými štátmi a Európskou úniou,“ dopĺňa Ľudmila Majláthová.          
 
podpora cezhraničnej spolupráce
počas najbližších sedem rokov sa budú môcť samosprávy uchádzať o financie aj na podporu aktivít družobných miest prostredníctvom viacerých programov. Stále zastúpenie Európskej komisie na Slovensku nedávno spracovalo celkový prehľad európskych prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na podporu rôznych oblastí. A tých možností a príležitostí nie je málo. 

INTERREG – medzinárodné programy
z EŠIF, konkrétne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je na podporu cezhraničných projektov medzi Slovenskom a susednými krajinami s cieľom posilniť cezhraničnú spoluprácu vyčlenených 480 mil. eur. Slovensko má k dispozícii financie v členení: Slovensko – Rakúsko (76 mil. eur), Poľsko – Slovensko (155 mil. eur), Slovensko – Česká republika (90 mil. eur) a Slovensko – Maďarsko (156 mil. eur)

ERASMUS +
program s rozpočtom 14, 7 mld. eur nadväzuje na pôvodný program ERASMUS. Je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Podporuje aj štúdium, odbornú prípravu a dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

EURÓPA PRE OBČANOV
ďalší osvedčený program, ktorý s rozpočtom 185 mil. eur podporuje podujatia a operačné granty neziskových organizácií, ktoré si takto môžu pokryť náklady na činnosť. V minulosti boli z tohto programu podporené aktivity ako poznávacie návštevy z družobných miest a stretnutia občanov družobných miest.

NÁRODNÝ PROGRAM PRE PODUNAJSKÚ OBLASŤ 
program zameraný na podporu spolupráce v povodí Dunaja v súlade s prioritami dunajskej stratégie EÚ je vyčlenených 222 mil. eur.

MEDZINÁRODNÝ VYŠEHRADSKÝ FOND
s ročným rozpočtom 8 mil. eur prevádzkuje niekoľko grantových programov zameraných na kultúru, vedu a výskum, výmeny mládeže a cezhraničnú spoluprácu vrátane propagácie v oblasti cestného ruchu.    
aj tento stručný prehľad niektorých možností zameraných na podporu zahraničných aktivít dokazuje, že Brusel naďalej podporuje spoluprácu medzi krajinami, cezhraničné projekty a spoluprácu s družobnými mestami. Až čas ukáže, do akej miery bola táto ponuka pre nás atraktívna aj prínosná. Dnes je pravdou, že príležitostí aj času je dostatok. Rovnako ako aj očakávaní, ktoré samosprávy spájajú s družobnými mestami. 

(Obecné noviny, č. 23. - 24. 2016)