PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
amnestia na klamstvá (PRAVDA),
strany nie sú gangy (SME),
pohraničie je atraktívne z hľadiska pohraničia (TABLET),
aj mestá si budú musieť konkurovať (SME).

dusan chrenek: rozvoj miet a regiónov je najdôležitejší pre život ľudí

slovensko má za sebou historicky prvé predsedanie v rade európskej únie. s vedúcim zastúpenia európskej komisie na slovensku dušanom chrenekom sme sa zhovárali o bilancii nášho predsedníctva hlavne z pohľadu samosprávy, ale aj o tom, čo bude po skončení eurofondov.

pán chrenek nebudem sa vás pýtať ako hodnotíte naše predsedníctvo, nakoľko by to mohlo pôsobiť tak, že sám slovensku vystavujete vysvedčenie. to však nemôže byť o samohodnotení, ale o názore zvonku. ako naše predsedníctvo vníma európska komisia?
dušan chrenek: jednoznačne pozitívne. slovensko úspešne viedlo európsku úniu v ťažkých časoch. svoju náročnú úlohu slovensko zvládlo nad očakávania a pozitívne sa zviditeľnilo v európe i vo svete. slovensko  ešte nikdy nezískalo toľko priestoru v svetových médiách. slovenské predsedníctvo v rade eú si zaslúži veľkú pochvalu aj za organizáciu obrovského množstva podujatí na slovensku, ako aj v bruseli a v iných európskych krajinách. je to o to významnejšie, že sme predsedali pol miliardového spolku vyspelých krajín a najväčšej ekonomiky sveta po prvýkrát za 12 rokov nášho členstva v európskej únii. vynikajúco boli zorganizované nielen podujatia na najvyššej úrovni ako bol neformálny samit lídrov dvadsiatich siedmich krajín eú a viaceré ministerské konferencie, ale aj stovky expertných podujatí a konferencií. európski predstavitelia odchádzali zo slovenska spokojní a ocenili veľmi dobre zvládnutú organizáciu podujatí. určite sa mnohí z nich na Slovensko radi vrátia. slovensko si počas svojho predsedníctva urobilo veľmi dobré meno vo svete.

možno by sa dalo povedať, že pol roka sme mali v ruke žezlo európskej únie a potom sme štafetu symbolicky odovzdali ďalšiemu členskému štátu. čo sme podľa vás za šesť mesiacov dali eú?
dušan chrenek: slovensko dosiahlo viacero úspechov a európska únia je teraz v lepšej kondícii ako pred naším predsedníctvom. počas predsedníctva sa podarilo ratifikovať parížsku dohodu o zmene klímy, ktorá nám pomôže čeliť negatívnym dopadom klimatických zmien. eú uzavrela obchodnú dohodu s kanadou, ktorá prinesie viac príležitostí pre európske podniky. a bola spustená európska hraničná a pobrežná stráž. veľký pokrok nastal aj v oblastiach podpory mladých ľudí, digitálneho trhu, energetickej únie a boja proti daňovým únikom. pre investície do regiónov je dôležité aj navýšenie investičného plánu, ktorý podporuje zvyšovanie investícií do európskej ekonomiky.
v bratislave sa konali viaceré ministerské stretnutia i odborné konferencie, na ktorých vrcholní európski politici i experti hľadali riešenia, ako ďalej znižovať nezamestnanosť, poskytnúť viac príležitostí mladým, alebo účinnejšie pomôcť vedcom a malým a stredným podnikateľom.
vrcholom predsedníctva bol Bratislavský samit 27 krajín eú 16. septembra 2016. atmosféra po rozhodnutí o vystúpení veľkej británie z eú, ako aj po sporoch o spôsobe riešenia migračnej krízy, pokojnému priebehu bratislavského samitu nenahrávala. európski lídri sa však počas stretnutia na „jednej lodi“ na dunaji dokázali dohodnúť na spoločnom postupe a napätie v európe upokojiť.
priebeh a závery stretnutia môžeme pokojne označiť za víťazstvo slovenskej diplomacie, slovné spojenia „bratislavský samit“ a bratislavská cestovná mapa" sa stali neoddeliteľnou súčasťou slovníka špičkových európskych politikov. napĺňanie bratislavskej cestovnej mapy, ktorá stanovila kľúčové ciele pre úniu, pomáha výrazne zvyšovať bezpečnosť v európe a prináša aj nové príležitosti pre európskych občanov.

prvé veľké pracovné podujatie bolo rokovanie výboru regiónov. máme to vnímať tak, že najľahšie rokovania mali prednosť, alebo je to skôr dôkazom toho, že aj takto deklarovala európska únia, že je spoločenstvom regiónov?
dušan chrenek: samit európskych regiónov symbolicky odštartoval celú plejádu akcií počas slovenského predsedníctva. práve rozvoj miest a regiónov je najdôležitejší pre život ľudí. práve tam sa uskutočňujú rozhodnutia, ktoré majú veľký vplyv na kvalitu života občanov. je dôležité prepojiť európsku politickú úroveň s tou regionálnou. pozornosť, ktorá sa sústredí na regióny, potom nakoniec posilní aj celok. Sám som sa samitu zúčastnil spolu s viacerými predstaviteľmi európskej komisie. bol veľmi dobre zorganizovaný, priniesol mnoho podnetov pre lepšiu spoluprácu regiónov a lepšie nastavenie európskej regionálnej politiky tak, aby čo najlepšie slúžila mestám, obciam a ľuďom, ktorí v nich žijú.
dôležitým posolstvom samitu bolo prijatie takzvaného bratislavského vyhlásenia. to potvrdilo aj z úrovne miest, obcí a regiónov, že v európe je po hospodárskej kríze potrebné zvýšiť investície, ktoré prinesú hospodársky rast a zamestnanosť a v konečnom dôsledku vyššiu  životnú úroveň pre ľudí. vyhlásenie zdôraznilo potrebu nových investícií najmä do energetiky, dopravy, digitalizácie, výskumu a inovácií, ale aj do sociálnych oblastí. teda do oblastí, ktoré budú pre rozvoj miest a obcí do budúcna kritické.
bratislavské vyhlásenie  európska komisia plne podporuje. práve rast kľúčových investícií v európskej únii je našou hlavnou prioritou.  predseda komisie  jean-claude juncker už krátko po svojom nástupe do funkcie predstavil takzvaný investičný plán pre európu. ten prináša nielen cenovo dostupné možnosti financovania, ale aj technickú a projektovú asistenciu a prepája existujúce investičné projekty s voľným kapitálom.

v poradí 7. samit regiónov sa okrem iného venoval tzv. smart cities. ide o opatrenia sledujúce efektívnosť a inovácie v riadení miest. pravdou ale je, že tieto opatrenia sú inšpiratívne aj pre obce. ako to vnímate vy?
dušan chrenek: je to veľká téma. smart cities znamená to, že mestá budú kľúčom a uzlom pre budovanie novej modernej infraštruktúry, ktorú potrebujeme pre ekonomiku 21. storočia. tá bude najmä o spracovaní dát, o udržateľných energiách a zdieľanej ekonomike. mestá to pochopili ako prvé. Iniciatíva prichádza od nich. majú veľký záujem na tom, aby sme im vytvárali právne rámce a platformy, kde si môžu vymieňať skúsenosti a kde môžu žiadať o prefinancovanie niektorých projektov. budem rád, ak sa do aktivít v tejto oblasti ešte aktívnejšie zapoja slovenské mestá a obce. máme nové špičkové technológie, ktoré potrebujeme využívať pre náš život. či už je to v oblasti dopravy, bývania, efektívneho využívania energií, ale aj pri ochrane životného prostredia. vidím tu obrovský potenciál.       

slovensko sa pomaly pripravuje na to, že pre nás skončia eurofondy na ktoré sa výrazne spoliehame pri financovaní rôznych rozvojových a modernizačných investícií. čo nás čaká po ukončení programového obdobia?
dušan chrenek: verím, že slovensko ešte bude môcť dlhodobo využívať európske prostriedky. možno sa zmení ich charakter alebo pôjdu do iných prioritných oblastí, ale určite ich slovensko bude aj naďalej prijímať. solidarita je dôležitým prvkom európskej identity a regióny či ľudia, ktorí potrebujú európsku podporu ju aj z eú budú dostávať. teraz by sme sa mali sústrediť na efektívne využitie tých financií, ktoré má Slovensko k dispozícii. a tých je naozaj veľa. na roky 2014-2020 má slovensko celkovo k dispozícii až 18,3 miliardy z európskych prostriedkov, čo je výrazne viac ako plánované príjmy slovenského štátneho rozpočtu na rok 2017. ak k tomu pridáme peniaze z ďalších európskych programov, tak slovensko môže získať až 20,3 miliardy eur. verím, že európske prostriedky budú využité na skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, energetickej efektívnosti, výskumu, inovácií  a na rozvoj ľudských zdrojov. značná podpora pôjde aj na rozvoj regiónov a slovenského vidieka, ako aj na priame platby slovenským farmárom. 
v súčasnom období má Slovensko viac európskych prostriedkov ako v minulosti aj napriek tomu, že celkovo európsky rozpočet poklesol. je to naozaj jedinečná príležitosť pre slovensko a je len na nás, aby sme ju naplno využili. 


(OBECNÉ NOVINY, 7. februára 2017, č. 5. - 6.)