PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Flexibilná pomoc mladým rodinám aj mestskému školstvu - Flexiškôlky

 V Prešove je 20 materských škôl no kapacitne nestačia. Základných škôl je 13, no niektoré z nich sú poloprázdne. Napriek týmto faktom takmer 80 detí zostane v septembri pred bránami materských škôl. Radnica by pre túto chvíľu nemala uvažovať o tom, ktoré voľné pavilóny predá, ale ktoré z nich môžu poslúžiť pre neumiestnené deti.

Stačia na to malé technické úpravy, dovybavenie didaktickými pomôckami, materiálno-technické zabezpečenie a zriadenie elokovaného pracoviska pri existujúcej materskej škole. Teda malé peniaze vedia garantovať spokojnosť a úspech. Takýmto opatrením je ešte teraz možnosť vytvoriť priestor na bezproblémový prechod detí na povinnú školskú dochádzku čím radnica zároveň ušetrí peniaze viac ako 70 rodinám, ktoré sú teraz odkázané na drahé súkromné škôlky, alebo o nič lacnejšie opatrovateľky.

Elokované pracovisko v zmysle Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy alebo školského zariadenia, ktoré je právnickou osobou. To znamená, že spomínaná flexiškôlka môže vzniknúť ako elokované pracovisko ktorejkoľvek materskej školy s právnou subjektivitou. V Prešove je 7 materských škôl bez právnej subjektivity. Materské školy s právnou subjektivitou sú Bajkalská, Antona Prídavku, Mirka Nešpora, Československej armády, Čapajevova, Sabinovská, Budovateľská, Važecká, Solivarská, Zemplínska, Jurkovičova, Čergovská, Bernolákova. Pri každej z týchto materských škôl je možné zriadiť v priebehu leta elokované pracovisko, kde by od septembra mohla pôsobiť spomínaná flexiškôlka. Materské školy majú obrovský význam a nezastupiteľné miesto v predprimárnom vzdelávaní a okrem toho vo forme flexiškôlok znásobujú efekt využívania voľných školských kapacít, ktoré by v prípade nevyužívania mohli byť určené na dlhodobý prenájom či predaj. V prípade flexiškôlok však môžu v byť v budúcnosti pružne využité pre potreby základných škôl v závislosti od vývoja populačnej krivky. Radnica týmto návrhom zvýši obsadenosť voľných priestorov základných škôl ich využitím pre flexiškôlky. Rodičia vďaka tomu ušetria peniaze, ktoré by boli nútení platiť za mnohonásobné drahšie súkromné škôlky, prípadne nemenej drahým opatrovateľkám. Receptom na pomoc mladým rodinám sú preto takéto flexiškôlky, ktoré v sebe prinášajú rýchle a pritom kvalitné riešenie.    

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v súčasnosti navštevuje viac ako 2 600 detí. Dlhodobo najnižší počet žiakov základných škôl je na ZŠ Važecka, ZŠ Mukačevska, ZŠ Matice Slovenskej a ZŠ Mirka Nešpora.

Len nedávno pán primátor podpísal poza chrbát mestského zastupiteľstva rozpočtové opatrenie č. 8, v rámci ktorého vyčlenil pre Základnú školu Československej armády viac ako 630 000 eur. Na rokovaní zastupiteľstva však nikto z vedenia mesta nedokázal zdôvodniť použitie týchto financií. Aj toto dokazuje, že pri troche ochoty sa nevyhnutné minimálne investície dokážu z rozpočtu mesta zafinancovať k septembrovej spokojnosti rodičov. Veď napokon primátor na margo financovania škôl vie rozhodovať veľmi rýchlo. Zároveň pripomínam, že samosprávy na financovanie materských škôl dostávajú finančné prostriedky jednak cez podielové dane a to na každé iné dieťa, ktoré je uvedené vo výkaze v stave materskej školy k 15. septembru pre výpočet podielových daní na nasledujúci školský rok, a tiež ešte zo štátneho rozpočtu vo forme príspevku na výchovu a vzdelávanie. Samospráva okrem toho môže použiť na financovanie originálnych kompetencií v školstve väčšiu aj menšiu časť z výnosu dane z príjmu fyzických osôb ako jej určuje výpočet. Samospráva okrem toho poskytuje na základe žiadosti neštátneho zriaďovateľa z finančných prostriedkov, ktoré dostala na originálne kompetencie dotácie na mzdy a prevádzku neštátnemu zriaďovateľovi ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ, ktoré sú zriadené na území obce. Takíto zriaďovatelia  môžu požiadať obec o dotáciu na dieťa alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku. To znamená, že tieto peniaze musíme dať napríklad súkromnej materskej škole, ale zároveň ich môžeme dať svojej vlastnej, teda aj takzvanej flexiškôlke.

S návrhom a prínosmi zriadenia elokovaných pracovísk sa skupina (Michal Kaliňák - iniciátor, Igor Andrejčák - člen finančnej a predseda sociálnej komisie a Patri Tomič - člen školskej komisie) navrhovateľov obrátila na primátora mesta a prednostku mestského úradu, nakoľko spomínané riešenie je vecou manažérskeho prístupu výkonného aparátu radnice.