PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).





Infozákon je pre ľudí prameňom informácií

 
Infozákon, presnejšie zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám uľahčuje prístup k informáciám, ktoré nie sú tajné, a sú verejné. No napriek tomu nemusia byť uverejnené na webovej stránke, prípadne na úradnej tabuli.


Využívanie infozákona neslúži na to, aby sa šírili dohady, ale aby sa ľudia a organizácie pri rozhodovaní opierali o fakty a argumenty. Pomáha získavať informácie, ktoré uľahčujú verejnú kontrolu. Rozširuje participačnú legislatívu a vytvára predpoklady na aktívne spolupodieľanie sa verejnosti na správe vecí verejných.
Infozákon upravuje podmienky, okolnosti a spôsoby prístupu k verejným informáciám. Uplatňovanie infozákona je rúcaním bariér v prístupe k mnohým informáciám. Veľmi dôležité je nevnímať ho ako zázemie na spracovávanie záverečných prác študentov, ani ako informačný kanál pre získavanie informácií na podnikateľské aktivity. Zároveň je potrebné rozlišovať medzi informáciami, ktoré sú verejnej prístupné, napríklad na web stránkach povinných osôb a informáciami pre získanie ktorých je možné využiť infozákon. Túto cestu k informáciám si však netreba zamieňať s infoservisom. 

Povinné zverejňovanie informácií
Garantuje určitý komunikačný štandard, keď sú niektoré oblasti informácií zverejňované automaticky. Povinné zverejňovanie informácií pojednáva o informáciách, ktoré musí uverejniť každý povinná osoba, pričom stanovuje aj povinnosti vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky, Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky, ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy a orgánom miestnej štátnej správy. 

Každá povinná osoba musí zverejniť tieto informácie:
spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
postup, ktorý musí povinná osoba dodržať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb,
sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.
Samosprávy na využívanie infozákona a vo vzťahu k povinnému zverejňovaniu informácií schvaľujú zásady na poskytovanie informácií alebo vydávajú interný predpis, ktorý pojednáva o mieste, čase a spôsobe získavania a zverejňovania informácií. 

Povinná osoba
Povinnými osobami sú štátne orgány, obce, ako aj tie právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu danej rozhodovacej činnosti.
Povinnými osobami sú aj právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa príslušného zákona.
Povinnými osobami sú aj právnické osoby založené vyššie uvedenými povinnými osobami. V zmysle zákona má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie sa pritom sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu, alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Jasné otázky predpokladajú konkrétne odpovede
Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. 
Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva(meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo), ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, povinná osoba vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Zároveň žiadateľa poučí o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemôžu pre tento nedostatok sprístupňovať, povinná osoba žiadosť odloží. Ak povinná osoba, ktorá bola adresátom žiadosti, nemá požadované informácie k dispozícii, no má vedomosť o tom, kde je možné požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Povinná osoba pritom postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť dňom, keď po povinná osoba dostala postúpenú žiadosť. 

Na čo treba nezabudnúť
Zo žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám musí byť zreteľné:
- ktorej povinnej osobe je určená,
- kto ju podáva,
- ktorých informácií sa týka,
- aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Diár infozákona
Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov.
Povinná osoba môže zo závažných dôvodov, ktoré presne stanovuje zákon, predĺžiť lehotu najviac o ďalších osem dní.
Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia.
Odvolací orgán v takomto prípade rozhoduje o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou.

"Cenník" informácií
Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Povinná osoba môže zaplatenie úhrady odpustiť. Úhrady sú príjmami povinnej osoby.

Infozákon nie je infoservis
Niekedy sa môže stať, že v zmysle infozákona sú požadované informácie, ktoré už boli sprístupnené. Ak je predmetom žiadosti získanie informácie, ktorá už bola zverejnená, v takomto prípade môže povinná osoba bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, oznámiť žiadateľovi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie alebo získanie informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, povinná osoba mu ich sprístupní. 
Ak požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť alebo je predmetom bankového, prípadne obchodného či daňového tajomstva, povinná osoba ju nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.
Nesprístupnenie informácie môže súvisieť s ochranou utajovaných skutočností, ochranou osobností a osobných údajov, ochranou osobného tajomstva, prípadne ďalšími obmedzeniami. Podmienky obmedzenia práva na informácie vykonáva povinná osoba tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých, pri ktorých to ustanovuje zákon. Oprávnenie odmietnuť sprístupnenie informácie trvá iba dovtedy, kým trvá dôvod nesprístupnenia. Ak predmetom žiadosti je získanie takej informácie, ktorá už bola zverejnená, v tom prípade môže povinná osoba bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti oznámiť žiadateľovi informácie, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. 

Obmedzenia prístupu k informáciám
Slobodný prístup k informáciám automaticky neznamená aj prístup k špecifickým informačným zdrojom, ktoré predstavujú utajovanú skutočnosť, prípadne sú predmetom bankového alebo daňového tajomstva. V tomto prípade povinná osoba informuje žiadateľa o dôvodoch nesprístupnenia informácií s uvedením odkazu na príslušný právny predpis. 
Zároveň je potrebné rešpektovať ochranu osobnosti a osobných údajov. Povinná osoba sprístupní osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom o fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom, poslancom obecného zastupiteľstva, predstaveným v štátnej službe, odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády SR, prezidenta SR, predsedu Národnej rady SR alebo podpredsedu NR SR vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci, nadriadeným v služobnom pomere alebo členom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov. 

Sankcie 
Infozákon stanovuje základné legislatívne parametre na sprístupňovanie informácií. Okrem práv obsahuje aj povinnosti a sankcie za jeho nedodržiavanie. Na jeho bezproblémové uplatňovanie v podmienkach samospráv , ministerstiev či ostatných orgánov ústrednej štátnej správy organizácie prijímajú smernice. Ich cieľom je aplikovanie infozákona v podmienkach konkrétnej organizácie. Takáto smernica stanovuje vnútorné podmienky, mechanizmy a napríklad aj cenník úhrad za poskytovanie informácií sprístupnených na konkrétnych nosičoch. Napríklad napálených na CD, DVD, prípadne uložených na USB kľúči, alebo ak ide o sprístupnenie informácií formou fotokópií. 

Dôležitá terminológia
Žiadateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.
Hromadný prístup k informáciám: prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia.
Zverejňovaná informácia: informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici. 
Sprievodná informácia: informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou, najmä informácia o jej existencii, pôvode, počte, dôvode odmietnutia sprístupniť informáciu, o čase, počas ktorého odmietnutie sprístupnenia trvá, a kedy bude opätovne preskúmaná. 

Kontaktné údaje (na mestské úrady) pre infozákon vo vybraných okresných mestách
Bardejov
Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov, mesto@bardejov.sk, epodatelna@bardejov.sk fax: 054/4722476, podateľňa. 

Humenné
msusekprednostu@humenne.sk. 

Prešov
Hlavná 73, 080 01 Prešov, Kancelária prvého kontaktu (KPK) Jarková 26, 051/3100 505, podateľňa, fax: 051/77 33 665, informacie@presov.sk

Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, fax: 057/762 37 43, podatelna@snina.sk, KPK 

Svidník 
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník,podateľňa, fax: 054/7522394, kristina.tchirova@svidnik.sk 

Stará Ľubovňa
Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, podateľňa, mesto@staralubovna. sk, katarna.zeleznikova @staralubovna.sk 

Poprad
fax: 052/77 212 18, a podatelna@msupopad.sk 

Sabinov 
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, fax, 051/452 35 30, msu@sabinov.sk 

Spišská Nová Ves
Šfefánikovo námestie č. 1, 052 70 Sp. N. Ves, info@ mestosnv.sk 

Michalovce
Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, fax 056/6443520, msumi@msumi.sk 

Rožňava 
Žiadosti možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. 

Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 25 Trebišov, trebisov@trebisov.sk 

Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina" fax: 057/762 37 43, podatelna@snina.sk, KPK 

Kežmarok
Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok tel. 052/466 01 06, fax 466 01 07, podatelna@kezmarok.sk 

Medzilaborce
info@medzilaborce-urad.sk, koordinovanie činnosti pri realizácii zákona zabezpečuje vedúca organizačného oddelenia 

Gelnica
Banícke námestie č.4, 05601 Gelnica, fax: 053/4814107, sekretariat@gelnica.sk 

Levoča 
Námestie Majstra Pavla 4 054 04 Levoča, fax: 053/4512246, mesto@levoca.sk 

Sobrance 
Štefánikova 23, 073 01 Sobrance fax: 056/652 24 10, sekretariat@sobrance.sk 

Stropkov 
Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, podateľňa, fax 054/4868805, sekretariat@stropkov.sk 

Vranov nad Topľou 
Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou, fax: 057/44 229 29, tel.: 7590174, KPK, anna. ungradyova@vranov.sk, mesto@vranov.sk.

(Týždenník MY, 31. mája 2016)