PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
M. Kaliňák: V rámci koncepcie mestského rozvoja je dôležitá spolupráca

Upozornil, že aj podľa skúsenosti zo zahraničia rozhoduje o úspešnosti a efektívnosti takejto koncepcie to, či sa navrhované opatrenia začnú premietať do aplikačnej praxe. 

Nevyhnutným predpokladom dynamického rozvoja Slovenska sú aktívne a silné mikroregióny. Zdôraznil to odborník na samosprávu Michal Kaliňák, ktorý v tejto súvislosti pozitívne hodnotí Koncepciu mestského rozvoja v SR. "Je veľmi dobré, že koncepcia vníma miestnu územnú samosprávu ako celok a zároveň poukazuje na potrebu spolupráce miest a obcí v regiónoch," uviedol pre TASR ma margo dokumentu, ktorý v stredu schválila vláda. 

Koncepciu berie ako sumár teoretických východísk, ktoré bude potrebné naplniť užitočným obsahom. „To predpokladá spoluprácu všetkých aktérov, teda verejného sektora na najnižšej úrovni, ako sú mestá, obce a podnikateľské sféra pôsobiaca na lokálnom trhu, a zároveň výraznú angažovanosť ministerstiev nastavujúcich rámcové parametre koordinovaného rozvoja územia," zdôraznil Kaliňák. 

Upozornil, že aj podľa skúsenosti zo zahraničia rozhoduje o úspešnosti a efektívnosti takejto koncepcie to, či sa navrhované opatrenia začnú premietať do aplikačnej praxe. "Z tohto pohľadu je to nástroj, ktorý bude potrebný nielen rozpracovať do realizácie čiastkových úloh, ale následne aj pokračovať v ich plnení a priebežnej kontrole," zdôraznil.

Koncepcia mestského rozvoja v SR z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR vytvára koncepčný rámec pre napĺňanie zámerov mestského rozvoja na Slovensku v súlade nielen s európskymi, ale taktiež celosvetovými trendmi v oblasti urbánnej politiky. Slovensko koncepciou mestského rozvoja reaguje na aktuálne globálne dokumenty, ako je Agenda 2030 i Nová urbánna agenda prijatá na tretej konferencii Organizácie spojených národov (OSN) o bývaní a udržateľnom rozvoji miest HABITAT III. Jej znenie korešponduje i s princípmi formulovanými v Amsterdamskom pakte, ktorý etabloval Urbánnu agendu pre EÚ.

Koncepcia pripomína, že urbánna agenda má strategický význam pre napĺňanie Agendy 2030 zameranej na odstránenie chudoby a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. „To, ako bude v nasledujúcich dekádach zvládnutý rozvoj miest, bude plnenie agendy výrazne ovplyvňovať, pričom je zrejmé, že prudko rastúce mestské aglomerácie v celosvetovom meradle jej úspešnosť významne determinujú,“ pripomína koncepcia.

V tomto kontexte tiež Koncepcia mestského rozvoja v SR pripomína, že hoci z 2890 obcí na Slovensku je iba 140 miest, väčšina obyvateľov (54 percent) SR žije v urbánnom prostredí. V mestách sa tiež sústreďuje ekonomický potenciál krajiny, keďže v nich pracuje 79 percent pracovníkov, a podiel miest na ekonomicky aktívnom obyvateľstve je 56 percent. Podiel miest je rozhodujúci aj v prípade obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním, v mestách žije až 72 percent z nich.

Navrhované opatrenia smerujú k posilneniu úlohy mestského rozvoja v kontexte regionálneho rozvoja, k podpore integrovaného prístupu a vytváraniu i rozvoju partnerstva a spolupráce samospráv. Taktiež reagujú na štrukturálne zmeny vo fungovaní miest. Tie sú poznačené rastúcim rizikom sociálnej nerovnosti i dôsledkami, ktoré v urbánnom prostrední spôsobujú nepriaznivé klimatické zmeny. 

(10. januára 2018, teraz.sk)