PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Mesto si nevie rady s terasami

 Pred rokom sa na tomto mieste venovali chaosu s letnými terasami, ktorý spôsobila radnica tým, že podporu turistiky a miestneho podnikania začala útokmi na letné terasy.

Tým, ktorí investovali do prevádzok, zakúpili stoly, stoličky, chladničky či konštrukcie a napokon mestu platili dane bez diskusie zmenila podmienky na prevádzku. Teda pravidlá hry v čase, keď investovali a mali narátanú určitú návratnosť svojich investícií.

Primátor Pavel Hagyari na margo tohto neférového rozhodnutia vtedy konštatoval: „Zavedenou úpravou vzhľadu letných sedení sa už neporušuje zákon o reklame a rešpektuje sa tým ochrana pamiatkovej zóny v historickom centre.“ Ale predsa sklenená opacha v centre mesta ku ktorej má veľmi blízko vôbec nechráni pamiatkovú zónu v historickom centre mesta. Ale to už je asi iná pesnička...

Na radnicu som sa obrátil so žiadosťou o informáciu koľko porušení zákona o reklame radnica eviduje, keď sa pán primátor tak vehementne oháňa zmyslom pre dodržiavanie zákonov. Z radnice som obdŕžal nasledovné stanovisko, podľa ktorého Mesto Prešov ako povinná osoba nedisponuje evidenciou porušení zákona v súvislosti s prevádzkou letných terás. Faktom zostáva, že nie samospráva ale orgány štátnej správy a Rada pre reklamu kontrolujú dodržiavanie zákona o reklame.

Výsledkom boja proti terasám je pokles príjmov mesta. V roku 2009 bol príjem z terás 27 989 eur a v roku 2011 8 653 eur. Okrem toho radnica eviduje nedoplatky za letné terasy vo výške 9 457 eur. Úplne famózne manažovanie mesta, podpora podnikateľského prostredia a cestovného ruchu! Hlavne ak ešte pripomenieme, že Mesto Prešov vyrubuje daň za záber verejného priestranstva tak, že záujemca o prevádzku letnej terasy musí zaplatiť vopred nakoľko v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a mestskom zákona o dani z nehnuteľností je stanovené, že: „Daň je splatná jednorázovo, do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.“

Mesto Prešov namiesto toho, aby riešilo problémy hyperaktívne vyrába ďalšie. Dôkazom toho je aj fakt, že si nevie rady s letnými terasami.

(Život Prešova, 14. mája 2012)