PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Milan Galanda: Potrebujeme inventúru vzťahov

UDr. Milan Galanda sa už 20 rokov pohybuje v oblasti komunálnej legislatívy. Ako niekdajší poslanec Slovenskej národnej rady participoval na tvorbe zákonov, ktorými sa znovuobnovila samospráva. Pri diskusii sme sa na územnú samosprávu sme sa preto pozerali objektívom právnika.

Samospráva sa môže pohybovať v medziach, ktoré jej stanoví legislatíva. Ako vnímate jej terajšiu zákonnú podobu?

Milan Galanda: Úpravu v Ústave SR, ktorá definuje územnú samosprávu a jej orgány, považujem za dostatočnú. Je jasné čo je územná samospráva a aj aké má orgány. Doplnil by som tu ale explicitne ustanovenia o kontrole. Zákon o obecnom zriadení aj zákon o VUC ale potrebujú zmeniť či presnejšie doplniť resp. možno by bolo vhodne uvažovať o jednom zákone, ktorý by upravoval komplexne územnú samosprávu.

Čo vám prekáža na terajšej situácii?

Milan Galanda: Pomerne často dochádzalo k novelizáciám, ale neraz to boli len čiastkové a účelové zmeny či doplnenia, ktoré reagovali na nejaký problém. Neriešili sa ale veci systémov a výhliadkou do budúcnosti. Text zákona je teraz trochu neprehľadný a nevyvážený.

A podľa mňa je „zlý“ termín konania volieb do obecnej samosprávy. Koniec roka nemôže vyhovovať nikomu. Ani kandidátom – budúcim funcionárom a ani občanom = voličom. Osobne by som preferoval, keby sa voľby na obecnej i regionálnej úrovni konal v jeden termín – napr. posledná septembrová alebo prvá októbrová sobota.

Myslíte si, že legislatívne vzťahy medzi štátom a samosprávou majú ideálnu podobu?

Milan Galanda: Nič nie je ideálne a zákony sú predsa len ľudské dielo. Určite je potrebné, aby sa spravila „inventúra“ týchto vzťahov. Máme síce duálny systém, ale aj samospráva aj štátna správa sú súčasťou toho istého štátu a ich primárnou úlohou je „slúžiť“ verejnosti a tomu treba aj prispôsobovať legislatívu.

Čo hovoríte na vzťahy medzi súdmi, prokuratúrou a komunálnou politikou?

Milan Galanda: Zo strany netrestného úseku prokuratúry by som privítal aktívnejší prístup a väčší záujem o veci, ktoré sa dejú na obciach alebo župách. Chápem ale, že by si to vyžadovalo navýšenie počtu pracovníkov. U súdov by to chcelo rýchlejšie rozhodovanie a aj istú formy osvety v odôvodneniach. A vnímam aj skutočnosť, že na úrovni okresných miest patria primátor a poslanci na strane jednej a sudcovia či prokurátori na strane druhej k miestnej elite a neraz sú medzi nimi aj osobne vzťahy či väzby. A toto pri rozhodovaní niekedy môže byť jedným z faktorov, ktorý ovplyvní konečný výsledok.

Aké očakávania spájate s novým parlamentom vo vzťahu k mestám a obciam?

Milan Galanda: Od poslancov očakávam, že budú načúvať nielen tomu, čo hovoria volení funkcionári a predstavitelia stavovských organizácií, ale aj tomu čo hovoria komunálni poslanci a tiež občania. Dôležité ale bude, či vláda a najmä MV SR si dajú medzi priority dokončenie decentralizácie a komunálnu reformu.

Prečo si myslíte, že Slovensko teraz potrebuje ďalšiu decentralizáciu, prípadne komunálnu reformu?

Milan Galanda: Existencia skoro tisíc obcí, kde je menej ako 1000 obyvateľov je „problém“, ktorý bude treba raz vyriešiť. Takéto obce nemôžu garantovať poskytovanie istých služieb a najmä takých, kde sa vyžaduje správne konanie, na požadovanej úrovni. A je to aj ekonomicky nevýhodné. Taktiež musíme sa vysporiadať s tým, že niektoré kompetencie su aj na obecnej a aj župnej úrovni. A možno niektoré agendy, ktoré teraz vykonáva samospráva, by mali byť súčasťou agendy štátnych orgánov.

Miestna samospráva pôsobí už dvadsať rokov. Takmer o polovicu menej majú vyššie územné celky. Ako hodnotíte vzťahy medzi oboma úrovňami samosprávy?

Milan Galanda: Myslím že vzťahy sú medzi dobré. Majú podobné problémy, sú na jednej „lodi“ a ak spolupracujú, môžu urobiť viac pre občanov. Župy by mali ale viac komunikovať najmä s menšími obcami a koordinovať aktivity vo svojom regióne.

Vyššie územné celky fungujú popri miestnej samospráve už takmer 10 rokov. Nebolo by vhodné auditovať výkon vybraných kompetencií? Napr. Sociálne služby, školstvo a pod...

Milan Galanda: Určite treba systematicky sledovať, ako sa jednotlivé agendy vykonávajú a následne k tomu prijímať potrebné opatrenia. Napokon, tak to aj predpokladala Nižňanského koncepcia. Tu ale treba aj zo strany VUC-iek aby boli aktívne, aby dávali návrhy na riešenia. Nemajú síce legislatívnu iniciatívu ( ako majú české kraje ), ale existujú spôsoby, ako sa dobré návrhy dajú dať do legislatívneho procesu.

Regionálne a lokálne samosprávy majú režim podobných zákonov. Napriek tomu medzi nimi neexistuje rovnaký meter... Je to dobré, alebo si to žiada pre korektnosť zosúladiť?

Milan Galanda: Podporujem, aby sa legislatíva zosúlaďovala, aby bola logická a zmysluplná. Nepáči sa mi ale súčasný trend, napríklad to, že ak si „župani“ niečo vylobujú a dostane sa to do právneho poriadku, potom to chcú – a väčšinou aj získajú - aj starostovia a primátori. Na strane druhej sa už preukázalo, že dvojkolová voľba na úrovni VÚC sa neosvedčila, a teda aj tu by mali byť zjednotené pravidlá.

Malo by ísť o jednokolovú voľbu župana? Ideál vidíte v priamej či nepriamej voľbe?

Milan Galanda: Určite som za to, aby aj župan bol volený rovnako ako starosta či primátor. Je to obdobný funkcia a teda by tu mali byť obdobné pravidlá. Druhé kolo neznamená vysokú účasť a teda aj tomu zodpovedajúcu legitimitu. Netvrdím, že priam voľba je ideálna. Ale úmyselne sme pred 20 rokmi sa rozhodli pre model, v ktorom je osobitne volený monokratický štatutár a osobitne kolektívne zastupiteľstvo. Stále to považujem za dobré rozhodnutie. Aj keď si uvedomujem a viem z praxe o príkladoch, aké problémy môže vyvolať, ak štatutár a zastupiteľstvo majú rozdielne politické zafarbenie. Keď ale chcú riešiť veci, musia a vedia sa dohodnúť a spolupracovať.

Potrebuje samospráva niečo špecifické legislatívne ukotviť, aby sa mohla ďalej rozvíjať?

Milan Galanda: Určite treba dokončiť proces decentralizácie a teraz je otvorená otázka, či systém finacovania územnej samosprávy je vhodný aj „do zlého počasia“. Dopracovať treba aj inštitúty priamej demokracie. A konečne by mal byť predložený a schválený zákon, ktorý jednoznačne zadefinuje financovanie preneseného výkonu.

Ktoré inštitúty priamej demokracie by bolo potrebné dopracovať a ako?

Milan Galanda: Ak inštitúty priamej demokracie a hlavne „referendum“ má slúžiť ako reálny nástroj pre ľudí, musíme zvážiť jednak aké je potrebné kvórum na platnosť a jednak ako sa výsledky „hlasu ľudu“ pretransformujú do legislatívnych alebo exekutívnych výstupov.

(OBECNÉ NOVINY, č.34/2010)