PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
amnestia na klamstvá (PRAVDA),
strany nie sú gangy (SME),
pohraničie je atraktívne z hľadiska pohraničia (TABLET),
aj mestá si budú musieť konkurovať (SME).

nemali by sme rušiť vúc, ale pokračovať v trende decentralizácie

„štandardnosť“ politických strán závisí aj od toho, ako si dokážu zabezpečiť stranícku reprodukciu prostredníctvom budovania miestnych elít. 

úvahy o rušení samosprávnych krajov a hľadanie rozdielov medzi štandardnými partajami a exkluzívnymi politickými klubmi majú niečo spoločné. odkrývajú chýbajúce reformy, ktoré mali byť prirodzenou reakciou na zásadné spoločenské zmeny.
 
zo štatistov silní hráči
máme za sebou 16 rokov od najvýraznejšej reformy verejnej správy a vstupujeme do 12 roka od fiškálnej decentralizácie. Kým prvá reforma odzbrojila štát a ministerstvá od mnohých kompetencií a tak posilnila samosprávu, druhá, ju odstrihla od finančnej závislosti na štáte a koaličných poslancoch.
mestá a obce od roku 2000 nadobudli mnohé právomoci, ktorými bol dovtedy miestny rozvoj závislý na diaľkovom ovládaní štátnou správou. samosprávne kraje, ktoré môžeme vnímať ako jeden z produktov reformy verejnej správy zo začiatku milénia, dostali do vienka ďalšie, dovtedy štátne kompetencie. na tento proces následne nadviazala fiškálna decentralizácia podľa ktorej dnes prichádza mestám a obciam 70 % výnosu dane z príjmu fyzických osôb a vyšším územným celkom patrí zvyšných 30 % výnosu. ak si uvedomíme, že do fiškálnej decentralizácie bola situácia taká, že miestnej územnej samospráve prichádzalo len takmer 6 % výnosu a zvyšných 94 % bolo samosprávam „posúvaných“ na základe rozhodnutia vládnej väčšiny v parlamente, je zrejmé, že novým modelom sa odstrihla závislosť primátorov a starostov od vládnej konštelácie. nové pravidlá sú pritom postavené na jasných parametroch a každá samospráva vie, na základe ekonomických ukazovateľov predpokladať, aké peniaze získa. napríklad podľa počtu obyvateľov, počtu seniorov s vekom nad 62 rokov, či nadmorskej výšky a školopovinných detí. Jasné a férové pravidlá i nemalé kompetencie znamenali, že zo štatistov sú silní hráči. Samosprávy s právomocami a politickou nezávislosťou.
           
od revolúcie k evolúcii
jedna aj druhá reforma boli výsledkom politickej vôle, uznesení vlády a hlasovaní v parlamente. v spoločnosti vytvorili úplne novú situáciu, ktorá musí reagovať na to, že z centra sa do územia presunula ďalšia moc, čim sa zväčšil priestor na občiansku participáciu i verejnú kontrolu. Na to treba reagovať reformami druhého radu. nie takými, ktoré sú závisle od hlasovaní, ale od prirodzeného vývoja. ide teda o vnútorné reformy najvýraznejších aktérov miestneho spoločenského života. o činnosť politických strán na miestnej úrovni, prehlbovanie poslania regionálnych médií a vyššiu kvalitu aktivít mimovládnych organizácií.
je najvyšší čas pokračovať v trende. nie mobilizovať k nejakej revolúcii, ale podporovať evolúciu. v tom, aby si politické strany uvedomili, že ich „štandardnosť“ závisí aj od toho, ako si dokážu zabezpečiť stranícku reprodukciu prostredníctvom budovania miestnych elít. tých, ktorí najskôr niečo dokážu v samospráve, aby až potom mohli postupovať v rebríčku vyššie. lokálne médiá by mali nielen kontrolovať a informovať, ale aj vzdelávať, k lokálpatriotizmu, k spoločenskej zodpovednosti. Mimovládne organizácie na miestnej úrovni nesmú pôsobiť ako lobisti skupinových záujmov, ale prirodzená opora miest a obcí v skvalitňovaní komunitného života. 
 
najskôr treba inventúru
rušenie samosprávnych krajov bez inventúry v kompetenciách nič nevyrieši. máme za sebou pomerne dlhú dobu od zásadných reforiem v systéme verejnej správy. dokonca ju môžeme merať viacerými volebnými obdobiami v miestnej i regionálnej samospráve. už teraz sa ukazuje, že niektoré malé samosprávy, v ktorých nikto nechce kandidovať sa akoby dobrovoľne vzdávali samosprávnosti. naproti tomu sledujeme iné obce, ktorým neustále rastie počet obyvateľov, ale vidíme aj okresné mestá s opačným trendom., pričom milo „žasneme“, keď sa volebná účasť pri krajských voľbách prehupne nad 25 %. je jasné, že nie každá samospráva potrebuje rovnaký balík kompetencií. a práve tu niekde musí začať inventúra. kým tá ponúkne všetky dôležité informácie pre ďalšie usporiadanie vzťahov medzi štátom a samosprávou, súbežne s tým by mohli začať reformy druhého radu. nie preto, lebo to niekto prikáže, ale preto, lebo to potrebujeme. pre budúcnosť, ktorej sa nevyhneme. 


(SME, 3. februára 2017)