PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Nesplnený sľub

 Každý majetkový prevod musí mesto podľa ľavicového poslanca dokázať kontrolovať, teraz však nemá brzdu

Prešovská mestská rada prerokovala minulého mesiaca, 25. júla, návrh novelizácie všeobecne záväzného nariadenia nášho mesta, ktorým sa určujú zásady nakladania a hospodárenia s mestským majetkom. Prerokovala ho s tým, že návrh posúdi mestské zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí. Zároveň  odporúčala, aby najbližšie zasadanie zastupiteľstva bolo v stredu 10. augusta: čiže zajtra.

S týmto termínom sa nezávislý primátor Pavel Hagyari stotožnil. Do návrhu programu zajtrajšieho rokovania však nariadenie nezaradil. Lenže novelizovať toto nariadenie treba. Vyplýva to z novelizovaného zákona o majetku obcí. O tom, že toto VZN bude novelizované, už bola reč na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré malo byť 20. júla. Nezávislý primátor Pavel Hagyari ho nezvolal. Nemusel. Napriek tomu, že termín 20. júla si určilo zastupiteľstvo samo, keď 25. mája schválilo uznesenie, ktorým odobrilo návrhy plánov práce mestskej rady a mestského parlamentu na druhý polrok 2011-. Tým nadobudnú účinnosť, čiže stanú sa vykonateľnými. Primátor Pavel Hagyari uznesenie o plánoch práce podpísal. Zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva zvoláva (a vedie) primátor.

„Novela zákona o majetku obcí je účinná od 1. januára tohto roku,“ podotýka poslanec prešovského mestského zastupiteľstva za ľavicový Smer- sociálnu demokraciu Michal Kaliňák. Podľa neho „radnica nebola schopná za sedem mesiacov zakomponovať nové zákonné ustanovenia do návrhu mestského nariadenia mesta, ktorým sa určujú zásady nakladania a hospodárenia s mestským majetkom. Mala sedem mesiacov na to, aby dôležité ustanovenia dala do návrhu nášho mestského zákona.“

V súvislosti s tým ľavicový poslanec podotýka, že primátor Pavel Hagyari poslal list prešovskej expozitúre Najvyššieho kontrolného úradu SR. Sú v ňom „opatrenia na odstránenie nedostatkov,“ ktoré NKÚ SR zistil počas kontroly v samospráve nášho mesta. List má dátum 20. mája 2011, expozitúra ho dostala o tri dni neskoršie. V liste je napísané, že návrh zmien zásad „hospodárenia s nakladania s majetkom mesta“ bude mestskému zastupiteľstvu predložený na schválenie 20. júla 2011.

„To znamená, že sedem mesiacov mesto nereagovalo na novelizovaný zákon a vyše dva mesiace nebolo schopné splniť sľub , ktorý v liste dal primátor Pavel Hagyari Najvyššiemu kontrolnému úradu SR,“ upozorňuje Michal Kaliňák, ktorý je aj hovorcom Združenia miest a obcí Slovenska. To je najreprezentatívnejšou „stavovskou“ organizáciou obecných i mestských samospráv v Slovenskej republike. Ďalšou „stavovskou“ organizáciou samospráv je Únia miest Slovenska, ktorej prezidentom je už skoro dva mesiace, od 10. júna, prešovský primátor Pavel Hagyari. Dovtedy bol vyše štyri roky jej viceprezidentom.

Radnicou myslí poslanec za Smer – sociálnu demokraciu predovšetkým mestský úrad, ktorého prácu riadi primátor. „Možno budú argumentovať tým, že nestihli pätnásťdňovú lehotu na verejné pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta,“ konštatuje a dodáva: „Ale táto pätnásťdňová lehota vyznieva veľmi smiešne v kontexte siedmych mesiacov, ktoré malo mesto na to,, aby predložilo návrh nových zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta.“ Zodpovedný za predloženie návrhu zmien týchto zásad je vedúci odboru správy mestského majetku mestského úradu. Vedúcim tohto odboru je Miroslav Hudák.

Tým, že návrh novelizácie tohto VZN nezaradil primátor Pavel Hagyari ani do návrhu programu zajtrajšieho zastupiteľstva, podľa vyjadrenia poslanca Michala Kaliňáka „spochybnil svoj písomný sľub, ktorý dal najvyššiemu kontrolnému úradu SR.“ Ako k tomu poslanec dodal, „dovtedy, kým nebudú schválené novelizované zásady, nebudem hlasovať za žiadne návrhy majetkových prevodov. Na zasadnutie zastupiteľstva, ktoré primátor zvolal na stredu 10. augusta, sme dostali na prerokovanie a schválenie návrhy dvoch typov majetkových prevodov. Sú to návrhy takzvaných štandardných majetkových prevodov a potom návrh majetkových prevodov v rámci režimu prípadov hodných osobitného zreteľa. Nebudem za návrhy majetkových prevodov hlasovať z dvoch dôvodov. Zastupiteľstvo sa novelizovania tohto návrhu už dožadovalo. A, po druhé, je plným právom mestského zastupiteľstva novelizovať všeobecne záväzné nariadenie mesta podľa aktuálnych podmienok platnej legislatívy.“ Okrem toho, ako vysvetľuje, keby zastupiteľstvo zajtra odsúhlasilo návrhy majetkových prevodov, dali by sa také uznesenia spochybniť, pretože mestský parlament išiel „v režime všeobecne záväzného nariadenia, do ktorého nebol schopný zakomponovať nové zákonné ustanovenia.“ Zároveň by to podľa jeho mienky znamenalo, že zastupiteľstvo nemusí postupovať v zmysle žiadneho všeobecne záväzného nariadenia „keď nie je schopné dať nové veci do VZN.“ Súčasne pripomína, že „v nariadení o nakladaní a hospodárení s majetkom mesta vôbec nie sú uvedené návrhy majetkových prevodov v prípadoch hodných osobitného zreteľa,“ čo je ďalší dôvod, prečo je nevyhnutné novelizovať ho. „Každý takýto majetkový prevod musí mestská samospráva dokázať kontrolovať. Musí v ňom byť zakomponovaná brzda. Kým to tak nebude, môže sa z každého schváleného návrhu majetkového prevodu v prípadoch hodných osobitného zreteľa ľahko stať lacný výpredaj majetku nášho mesta, čiže verejného majetku. To sú nebezpečné veci. Môžeme ich zastaviť jedine tým, že sa poslanci zhodnú na tom, že žiaden návrh majetkového prevodu nepodporíme dovtedy, kým nenadobudne účinnosť novelizované všeobecne záväzné nariadenie nášho mesta, ktorým sa určujú zásady nakladania a hospodárenia s mestským majetkom. Teda novelizovaný mestský zákon, ktorý stanovuje pravidlá hry.“

Vyzve Michal Kaliňák poslankyne a poslancov, aby na zajtrajšom zasadaní zastupiteľstva nehlasovali za návrhy majetkových prevodov? Alebo to bude návrh klubu, ktorého je členom? Teda klubu, v ktorom sú ôsmi nominanti Smeru – sociálnej demokracie a dvaja nezávislí poslanci? „V klube o tom budeme diskutovať. O tom, aký postoj k tomu zaujmú členovia ďalších dvoch klubov však nezávisí v prvom rade od dohôd. Je to osobný postoj každého poslanca.“

(Prešovský Večerník, 9. augusta 2011, Karol Wiesner)