PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Slávka Mačáková: Mimovládne organizácie patria k samospráve

 ETP Slovensko je nezisková organizácia, ktorá sa orientuje na konzultačno-vzdelávacie aktivity. Na Slovensku pôsobí už 15 rokov. Pracuje s miestnou verejnou správou, podnikateľmi a mimovládnymi organizáciami. S partnermi sa podieľa na programoch miestneho rozvoja a skvalitňujúcich starostlivosť o životné prostredie. Poslaním organizácie je podpora regionálneho rozvoja, ochrana životného prostredia, pomoc v sociálnom, ekonomickom, vzdelanostnom a kultúrnom potenciáli. ETP sleduje riešenie problémov znevýhodnených regiónov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov a etnických menšín.

ETP Slovensko, organizáciu, ktorá sa postupne stala uznaným partnerom v ambicióznych projektoch. Teší sa prestíži v treťom sektore a rešpektu medzi samosprávami riadi Ing. Slávka Mačáková. Porozprávali smeč sa s ňou o tom, ako mimovládne organizácie chránia demokraciu a rozvíjajú miestny život.  Vediete organizáciu, ktorá sa už viac ako 15 rokov aktívne podieľa na miestnom rozvoji. Ako ste za toto obdobie dokázali nájsť spoločnú reč s komunálnymi politikmi? 

Slávka Mačáková: Keď ľudia majú záujem na tom, aby sa vyriešila istá vec alebo problém, zvyčajne nájdu spoločnú reč. A tak to bolo aj pri rozvíjaní našej spolupráce s komunálnymi politikmi v rôznych mestách a obciach na východnom a v časti stredného Slovenska. Podmienkou aktivít našej organizácie v obciach a mestách je spolupracujúca obec, spolupracujúci starosta a obecné zastupiteľstvo. Je nemožné riešiť jednu z najvážnejších výziev, ktorým čelí Slovensko, čím je napríklad aj generačná chudoba a sociálne vylúčenie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, a narážať pritom na odpor miestnych ľudí. Pomáhame obciam uplatňovať nové spôsoby práce s ľuďmi, ktorí žijú v generačnej chudobe, a učíme ľudí, ktorí sú viacnásobne vylúčení a dlhodobo závislí od sociálnych dávok, zmobilizovať sa, objaviť svoje rezervy a dosiahnuť vnútornú obrodu. Napríklad, keď sme zavádzali mikropôžičkový program na zlepšenie kvality bývania, ktorý je podporený zo zdrojov organizácie Habitat for Humanity International, počuli sme aj také komentáre: „Veď vám nikto nebude tie pôžičky splácať.“ Dnes, po piatich rokoch, môžeme povedať, že sa vo svojich predpovediach mýlili. Ľudia, ktorých odporučila do programu obec, majú záujem splácať mikropôžičky, niektorým to síce ide ťažko, ale postupne splátky uhrádzajú. Dôležité je, že sa takto učia plánovať a hospodáriť s nie veľkými finančnými obnosmi, ktorými disponujú. Vedľajším benefitom pre obec a jej obyvateľov je, že sa skrášli vzhľad obce. Do mikropôžičkového programu sú však zapojení iba tí obyvatelia, ktorí majú voči obci vyrovnané pozdĺžnosti. Za päť rokov sme pomohli štyrom stovkám rodín, niektorí si postavili kúpeľňu, iní kuchyňu, ďalší zateplili domy, byty, vymenili okná a dvere, zaviedli ústredné kúrenie, plyn alebo elektrickú prípojku.

Často sa nás pýtajú, či Rómovia naozaj nechcú pracovať. Niektorí možno nechcú, práve tak ako niektorí Nerómovia. Tí Rómovia, ktorých nám odporučili starostovia a s ktorými spolupracujeme, pracujú zodpovedne a usilovne. Asi 30 % všetkých našich zamestnancov sú Rómovia. Pracujú ako sociálni pracovníci, mentori, lektori a tútori.

Svoju činnosť ste začali ešte pred vznikom regionálnych samospráv. Kým vznikli, vy ste mali priestor sa udomácňovať v obciach a mestách. Ako sa vám spolupracuje s vyššími územnými celkami?

Slávka Mačáková: Spolupráca s vyššími územnými celkami sa postupne začína rozvíjať. VÚC si všimli naše pôsobenie v mestách a obciach a veríme, že niektoré z našich odporúčaní sa zrealizujú aj v rámci spoločných aktivít v praxi. Nami zrealizované projekty presviedčajú nielen zástupcov VÚC, ale aj zástupcov ministerstiev, že cesta môže viesť aj celkom novým smerom. Napríklad v spolupráci s mestom Moldava nad Bodvou bolo postavených 12 bytov nižšieho štandardu. Tie si nájomníci vylepšili svojou vlastnou prácou na byty bežného štandardu vďaka tomu, že sa zapojili do projektov ETP.

Samospráva v tomto roku oslavuje 20. výročie od svojho znovuobnovenia. V ktorých oblastiach vidíte priestor na ďalšiu spoluprácu?

Slávka Mačáková: ETP Slovensko bude v roku 2012 oslavovať 20. výročie svojho vzniku. Samosprávy boli vždy našimi prirodzenými partnermi a spolupracujúcimi organizáciami. Poslaním ETP je podporovať miestny a regionálny rozvoj, chrániť životné prostredie, rozvíjať sociálny, ekonomický, vzdelanostný a kultúrny potenciál najmä s dôrazom na riešenie problémov znevýhodnených regiónov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov a etnických menšín. Priestor na spoluprácu so samosprávami vidíme vo všetkých oblastiach, ktoré sú v súlade s naším poslaním a pri ktorých samosprávy „nestíhajú“, alebo nevedia „ako na to“, alebo potrebujú pomoc. Našou úlohou je nachádzať nové riešenia tam, kde je to potrebné. Jednou z možností spolupráce je napr. sporiaci projekt, ktorý začíname uskutočňovať v nových lokalitách na Slovensku. Bonusové sporenie, alebo inak povedané sporenie s odmenou, je určené pre rodiny s nízkym príjmom. Učíme ich naplánovať si budúcnosť a nasporiť si na svoje plány dostatok finančných prostriedkov. Doterajších 150 úspešných sporiteľov nás presvedčilo, že aj Rómovia z marginalizovaných komunít, o ktorých tak veľa ľudí pochybuje, dokáže pravidelne sporiť a byť dostatočne zaujatými pre svoj cieľ. Niektorí presvedčili nielen pochybovačov, ale prekonali aj symbolické polená, ktoré im neprajníci hádzali pod nohy. A dnes majú napríklad na svojich domoch nové strechy a v bytoch nízkeho štandardu teplo vďaka dômyselne postavenému ústrednému kúreniu.

Je podľa Vás možné určiť hranicu, za ktorú by mimovládna organizácia nemala nikdy ísť, pretože potom by už bola ďalším politickým hráčom?

Slávka Mačáková: ETP Slovensko sa nikdy neangažovalo v politickom boji. Našou úlohou je pomáhať ľuďom, ktorí sú chudobní a potrebujú našu pomoc, a to bez ohľadu na to, ktorú politickú stranu volili. Politická príslušnosť primátorov a starostov obcí a miest, v ktorých pôsobíme, je rozmanitá, od nezávislých až po strany, ktoré získali v posledných voľbách mandáty v NR SR.

O demokracii bez tretieho sektora nemôže byť ani len reč. Kde v tejto oblasti vidíte nezastupiteľné miesto dobrovoľníckych aktivít?

Slávka Mačáková: Plnohodnotnú demokraciu môžu tvoriť iba ľudia, ktorí majú určitú úroveň vzdelania, záujem o veci verejné a istú dávku sebadôvery vo svoje vlastné schopnosti. Tým, že organizácie tretieho sektora poskytujú aj marginalizovaným skupinám obyvateľstva svojimi vzdelávacími a inými programami vyššiu úroveň poznania a sebauvedomenia, vytvárajú ďalší priestor na prehlbovanie demokracie v našej spoločnosti. Obyvatelia osád privítali s potešením a záujmom napríklad náš program predškolskej prípravy detí na ich vstup do základných škôl.

Ktorá agenda verejnej politiky sa podľa Vás zaobíde bez mimovládnych organizácií a kde sú tieto organizácie nezastupiteľné?

Slávka Mačáková: Ak myslíme vážne, že treba v našej spoločnosti prehlbovať demokratické riadenie, potom vari ani niet takej agendy verejnej politiky, ktorá by sa celkom zaobišla bez prispenia mimovládnych organizácií. V tomto zmysle treba rátať s podielom a príspevkom mimovládnych organizácií na každom poli verejnej politiky.

Dopady hospodárskej krízy škrtajú mnohé priority v rozpočtoch samospráv. Neohrozí to spoluprácu s mimovládnymi organizáciami? Ak áno, v ktorých oblastiach najviac.

Slávka Mačáková: ETP Slovensko môže vykonávať svoje aktivity len vďaka finančným príspevkom získaným od viacerých donorov. Samosprávy finančne podporujú len prevádzkové náklady komunitných (nízkoprahových denných) centier, uhrádzajú napríklad energie, teplo, vodu, kúrenie. Náklady na aktivity našej organizácie, ktoré tvorí viac ako 10 druhov vzdelávacích programov, zdravotné, sociálne a právne poradenstvo v komunitných centrách, mikropôžičky a bonusy pre ľudí zapojených do sporiacich programov, finančne podporujú najmä zahraniční donori, Európsky sociálny fond (ESF) alebo Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórsky finančný mechanizmus.

(OBECNÉ NOVINY, č. 28/2010)