PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

veľký prehľad dane z nehnuteľností II. časť

dane sú témou asi tak starou ako samotné ľudstvo. Netreba ich brať ako súboj, nad ktorým môžeme vyhrať, ale ako spôsob financovania služieb, ktoré sú tak bežné, až ich považujeme za samozrejmosť, ktorej venujeme malú pozornosť. 
napríklad verejné osvetlenie, oprava a údržba chodníkov a ciest, či údržba zelene, prípadne čistota verejných priestranstiev sú služby, ktoré vnímame bez toho, aby sme sa pozastavovali nad výdavkami, ktoré na nich samospráva každoročne vynakladá.
spracovaný prehľad daní z nehnuteľností ponúka informácie nielen o výške jednotlivých daní, ale aj o rôznych úľavách a možnostiach odpustenia dane, pre ktoré sa rozhodli mestské zastupiteľstvá po detailnom zvážení miestnych špecifík. To znamená nielen s prihliadnutím na potreby samosprávy financovať svoje výdavky, ale aj s vedomím toho, aké skutočné finančné možnosti majú samotní platcovia.
výška jednotlivých daní je preto vecou kompromisu a vedomia toho, že tieto príjmy sa v priebehu roka menia na konkrétne výdavky napríklad v podobe služieb či verejnoprospešných činností.
 
daň z nehnuteľností
je jednou z významných miestnych daní z hľadiska príjmu samospráv. Tá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Jej predmetom sú všetky nehnuteľnosti okrem tých, ktoré sú v zmysle zákona o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oslobodené. V prípade oslobodenia od dane sa v zmysle zákona jedná napríklad o oslobodenie pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane. Zo zákona sú tiež oslobodené od dane pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva, a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť, ale napríklad aj pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov. Oslobodenie sa tiež týka pozemkov a stavieb alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely, a tiež napríklad pozemkov a stavieb alebo ich časti vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely. Okrem zákonom ustanovených nehnuteľností oslobodených od dane, môžu byť od dane z nehnuteľností oslobodené aj tie, ktoré si mestá alebo obce určia vo svojom všeobecne záväznom nariadení. samosprávy tak môžu vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach  určiť ďalšie podmienky zníženia dane alebo oslobodenia od dane. Napríklad vo vzťahu k seniorom, osobám so zdravotným postihnutím a podobne.
daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí podať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v predchádzajúcom roku nadobudla nehnuteľnosť alebo u nej došlo k zmene z titulu vlastníctva k nehnuteľnosti. Daňovník, u ktorého nedošlo k žiadnej zmene, nemusí podávať daňové priznanie. Daňové priznanie k dani nehnuteľnosti sú daňovníci povinní podať najneskôr do 31. januára. Vzhľadom na to, že 31. január v tomto roku pripadol na nedeľu, daňové priznanie bolo možné podať aj 1. februára 2016. Ak daňovník nepodá daňové priznanie v lehote ustanovenej zákonom, správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.
       
    prehľad dane z nehnuteľnosti v okresných mestách
 
 
gelnica
daň z pozemkov
správca dane na území celého mesta Gelnica ustanovuje hodnotu pozemku v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 582/2004 Z. z. vo výške 0,1749 € za m2.
daň zo stavieb
správca dane na území celého mesta Gelnica určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy (§ 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.) vo výške:
a) 0,10 € za stavby na bývanie a za drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,10 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,30 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,30 € za samostatne stojace garáže,
e) 0,30 € za stavby hromadných garáží,
f) 0,30 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 0,91 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) 1,00 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 0,40 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.).
 
daň z bytov
správca dane na území celého mesta Gelnica určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome vo výške:
a) 0,10 € za byty,
b) 0,10 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
c) 0,50 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.
oslobodenie od dane a zníženie dane
správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§ 17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.) na:
- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov (§ 17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.) vo výške:
- 50 % z dane z pozemkov s výnimkou stavebných pozemkov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne pre ich osobnú potrebu.
správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb (§ 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.) na stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam.
správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov (§ 17 ods. 3 zákona č.582/2004 Z. z.) vo výške:
- 50 % z daňovej povinnosti za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
- 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
Správca dane ustanovuje, že veková hranica fyzických osôb na poskytnutie oslobodenia od dane a zníženia dane podľa § 17 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. je 70 rokov.
suma dane, ktorú správca dane nevyrubí Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do sumy 3 eur nebude vyrubovať.
 
spišská nová ves
daň z pozemkov
hodnota pozemkov v členení do skupín podľa ust. § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach je nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty:
- orná pôda                                                               0, 2399 €/m2,
- trvalé trávnaté porasty                                           0, 0385 €/m2,
b) záhrady                                                                 4, 64 €/m2,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy        4, 64 €/m2,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy       0, 1327€/m2,
e) stavebné pozemky                                                46, 47 €/m2,
ročná sadzba dane z pozemkov je                            0, 42 €/m2
 
daň zo stavieb
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0, 210 €/m2,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0, 210 €/m2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0, 560 €/m2,
d) samostatne stojace garáže 0, 870 €/m2,
e) stavby hromadných garáží 0, 870 €/m2,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0, 870 €/m2,                
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 2, 052 €/m2,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 2, 808 €/m2,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 0, 960 €/m2
v súlade s ust. § 13 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie v sume 0, 07 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
 
daň z bytov
správca dane v súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu z bytov za byt alebo nebytový priestor za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru nasledovne:
a) byt 0, 210 €/m2,
b) nebytové priestory 0, 950 €/m2.
 
zníženie dane u pozemkov
a) u pozemkov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu o 50 %,
b) u pozemkov vo vlastníctve právnických osôb, ktorú sú založené alebo zriadené na podnikanie o 50 %.
oslobodenie dane z pozemkov
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
 
zníženie dane zo stavieb
a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie o 50 %,
b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktorú slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu o 50 %,
c) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie o 50 %.
oslobodenie od dane zo stavieb a od dane z bytov
stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia. 
 
sobrance
sadzby dane z pozemkov
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty
- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady: 0, 40 %  
- trvalé trávnaté porasty: 0, 50 %
b) záhrady: 0, 60 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy: 0, 60 %
d) lesné pozemky, na niektorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy: 1, 20 %
e) stavebné pozemky: 0, 60 %.
ročná sadzba dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie (fotovoltaické elektrárne), je 1, 25 %.
sadzba dane zo stavieb ja každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0, 150 € – stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0, 150 € – stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0, 400 € - chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0, 500 € – samostatne stojace garáže,
e) 0, 500 € – stavby hromadných garáží,
f) 1, 500 € - priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
g) 1, 500 € – stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
h) 1, 500 € – ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až g)
pri viacpodlažných stavbách je príplatok za podlažie v čiastke 0, 040 eur za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
ročná sadzba dane z bytov
a) 0, 150 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy byt,
b) 0, 500 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru,
c) 1, 000 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru slúžiaceho na podnikanie.
oslobodenie od dane z nehnuteľnosti
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
b) verejne prístupné športoviská,
c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.
zníženie dane z nehnuteľností 
a) správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby, ktoré najneskôr k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia dosiahli vek 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
b) správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby, ktoré najneskôr k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia dosiahli vek 70 rokov alebo sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na ich bývanie,
c) správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z garáží, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby, ktoré najneskôr k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia dosiahli vek 70 rokov alebo sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažký,, zdravotným postihnutím alebo preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich osobnú dopravu,
d) správca dane ustanovuje zníženie daní podľa ods. 2 písm. a), b), c) tohto článku vo výške 50 % z daňovej povinnosti, 
doklady (fotokópiu preukazu ZŤP) na uplatnenie zníženia podľa ods. 2 písm. b) a c) predložia daňovníci každoročne do 31. marca.
mesto určuje, že daň, ktorá je v úhrne daní nižšia ako 3, 00 eurá sa nebude vyrubovať, ani vyberať.
 
sabinov
sadzba dane z pozemkov
správca dane v zmysle osobitného zákonného splnomocnenia  stanovuje, že namiesto hodnoty pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku zistenej za 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa použije hodnota pozemku za 1 m2 uvedená vo všeobecne záväznom nariadení, a to vo výške 0,099 €.  
ročná sadzba dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty vo výške 0,40 %,
b) záhrady vo výške 0,65 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,65 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,30 %,
e) stavebné pozemky vo výške 0,30 %.
ročná sadzba dane na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiská nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica alebo predajný stánok sa v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvale trávnaté porasty 1,20 %,
b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,40 %.
sadzba dane zo stavieb
ročná sadzba dane zo stavieb za každý i začatý m² zastavanej plochy sa v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku zvyšuje takto:
a) 0,220 € - stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,220 € - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,370 € - chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,600 € - samostatne stojace garáže,
e) 0,600 € - stavby hromadných garáží,
f) 0,600 € - stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 1,600 € - priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) 2,200 € - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) 0,700 € - ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
pri viacpodlažných stavbách sa v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku určuje príplatok za podlažie vo výške 0,09 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
sadzba dane z bytov
ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu sa v súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku zvyšuje na výšku 0,220 €.
ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru v bytovom dome sa v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku:
a) vo výške 0,330 € pri nebytovom priestore slúžiaceho ako garáž,
b) vo výške 1,029 € pri nebytovom priestore určeného na administratívu, zariadenie obchodu a služieb, stravovacie zariadenia, skladový priestor a ostatnú zárobkovú činnosť,
c) vo výške 0,330 € pri nebytovom priestore určeného na ostatnú nezárobkovú činnosť neuvedenú v písmenách a) a b) tohto odseku.
oslobodenie od dane z pozemkov
správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov v súlade s ustanovením § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku pre:
- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky. 
zníženie dane z pozemkov
- 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
oslobodenie od dane zo stavieb alebo od dane z bytov pre stavby užívané na účely sociálnej pomoci.
zníženie dane zo stavieb alebo dane z bytov
a) 50 % z daňovej povinnosti zo stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 50 % z daňovej povinnosti za  garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
správca dane ustanovuje, že daň v úhrne do sumy troch eur nebude vyrubovať. 

(MY, 23. február 2016)