Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov

ZÁSADY O CHRANY SÚKROMIA A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Politická strana HLAS- sociálna demokracia so sídlom Lazaretská 15, 811 08 Bratislava, IČO 53258070, zapísaná v Registri politických strán a hnutí vedenom MV SR pod č. SVS-OVR1-2020/022536 (ďalej len ako „Politická strana“) je správcom webovej stránky www.strana-hlas.sk ( ďalej len „ webová stránka). Politická strana chráni súkromie všetkých užívateľov webovej stránky a dbá na vysokú ochranu osobných údajov jej užívateľov.

Vo veci ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov je možné Politickú stranu kontaktovať prostredníctvom e-mailu: hlas@strana-hlas.sk, alebo poštou na adrese sídla Politickej strany.

Politická strana pri plnení svojho Cieľa a realizácii svojej činnosti nevyhnutne spracúva Osobné údaje, má podľa definície stanovenej v čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len ako „GDPR“) a ustanovenia § 5 písm. o) zákona

 • 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (ďalej len ako „ZoOOÚ) postavenie Prevádzkovateľa ( GDPR a ZoOOÚ spolu ďalej ako „ predpisy“).

Webová stránka je verejne prístupná bez toho, aby musel užívateľ poskytnúť svojej osobné údaje. Webová stránka obsahuje zároveň aj služby, ktoré slúžia na informovanie užívateľov Webovej stránky o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov je Politická strana oprávnená poskytnúť ich tretej osobe, a to buď na základe súhlasu užívateľa alebo na inom právnom základe (napr. plnenie zákonnej povinnosti). Politická strana cezhraničný prenos osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru nezamýšľa. To sa nevzťahuje na výnimky popísané v týchto Zásadách.

1. Udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov

1.1 Udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov záujemcov o informácie

Na Webovej stránke sa nachádza prihlasovací formulár na odber informácií o činnosti a novinkách Politickej strany ( ďalej len „ Newsletter“), na čo sa vyžaduje od užívateľa zadanie e-mailovej adresy (ďalej len ako „elektronická adresa“), na ktorý má Politická strana informácie zasielať. Účelom spracúvania uvedeného osobného údaju je realizácia cieľov Politickej strany, rozvoj a spolupráca občianskej spoločnosti, zasielanie noviniek z prostredia politickej strany, informovanie o plánovaných krokoch Politickej strany realizácia podpory širokej občianskej diskusie a výmeny informácií.

Predpokladom poskytnutia elektronickej adresy na odber informácií o činnosti Politickej strany je udelenie súhlasu s týmito Zásadami formou označenia (zakliknutia) príslušného poľa užívateľom. Vyjadrením súhlasu s týmito Zásadami osoba súhlasí so spracúvaním tohto osobného údaju podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (právny základ spracúvania osobných údajov). Užívateľ tým zároveň vyjadruje súhlas, aby Politická strana sprístupnila (poskytla) uvedenú elektronickú adresu aj tretej fyzickej alebo právnickej osobe vrátane politickej strany alebo politického hnutia, ktoré ju môžu spracúvať na rovnaký a/alebo obdobný účel ako Politická strana, a to aj na účely priameho marketingu vrátane politického marketingu.

1.2 Udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov záujemcov o členstvo v Politickej strane

Na Webovej stránke sa v záložke „ Stať sa členom“ nachádza dotazník záujemcu o vstup do politickej strany (určený len osobám starším ako 18 rokov). Záujemca si priložený dotazník stiahne, vyplní a odošle na adresu sídla strany.

Predpokladom poskytnutia osobných údajov v rozsahu podľa tohto bodu Zásad je udelenie súhlasu s týmito Zásadami podpisom dotazníka. Vyjadrením súhlasu s týmito Zásadami osoba súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (právny základ spracúvania osobných údajov). Užívateľ týmto zároveň vyjadruje súhlas, aby Politická strana sprístupnila (poskytla) všetky osobné údaje poskytnuté v zmysle tohto bodu Zásad aj tretej fyzickej alebo právnickej osobe vrátane politickej strany alebo politického hnutia, ktoré ich môžu spracúvať na rovnaký a/alebo obdobný účel ako Politická strana, a to aj na účely priameho marketingu vrátane politického marketingu.

Udelením súhlasu s týmito Zásadami fyzická osoba, ktorá vyplnila a odoslala dotazník v zmysle tohto bodu Zásad výslovne súhlasí, že v prípade, ak Politická strana a/alebo akákoľvek oprávnená tretia osoba zistí, že v dotazníku (vrátane pripojeného životopisu) fyzická osoba uviedla nepravdivé a/alebo v relevantnom rozsahu neúplné a/alebo pravdu skresľujúce informácie, ktoré sú podľa uváženia Politickej strany alebo akejkoľvek oprávnenej tretej osoby spôsobilé privodiť mu a/alebo tretej osobe ujmu a/alebo reputačné riziko, môže za účelom ochrany svojich oprávnených záujmov celý dotazník vrátane osobných údajov alebo ich časti zverejniť, a to aj formou sprístupnenia na internete vrátane hromadných informačných prostriedkov a/alebo dať na takýto postup súhlas tretiemu subjektu, ktorý bude považovať v tejto súvislosti hroziace a/alebo vzniknuté reputačné riziko a/alebo ujmu za svoje vlastné.

1.3 Spoločné ustanovenie k udeleniu súhlasu na spracúvanie osobných údajov

Osoba, ktorá udelila súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa bodu 1.1 a 1.2 Zásad má právo odvolať súhlas zaslaním emailu na adresu: zodpovedna.osoba@strana-hlas.sk

Ak Politická strana spracúva osobné údaje na základe súhlasu fyzickej osoby a fyzická osoba v zmysle čl. 7 ods. 3 GDPR odvolá súhlas, na základe ktorého

Politická strana toto spracúvanie vykonáva, Politická strana je povinná bez zbytočného odkladu vymazať tie osobné údaje, na ktoré sa odvolanie súhlasu vzťahuje. Uvedené však platí len vtedy, ak pre Politickú stranu neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, vo vzťahu ku spracúvaniu ktorých fyzická osoba svoj súhlas odvolala.

Politická strana je podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené aj vtedy, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré Politická strana sleduje, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v rámci oprávneného záujmu Politickej strany, môže voči takémuto spracúvaniu namietať v zmysle čl. 21 GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane politického priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu.

Súhlasy udelené podľa týchto Zásad sa zároveň považujú za súhlasy na:

 • účely priameho marketingu podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, za predpokladu vyjadrenia súhlasu formou „zakliknutia“ príslušného „checkboxu“.
 • účely šírenia reklamy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, za predpokladu vyjadrenia súhlasu formou „zakliknutia“ príslušného „checkboxu“.

V prípade udelenia súhlasu osobou mladšou ako 16 rokov, táto osoba vyhlasuje, že disponuje súhlasom nositeľa rodičovských práv a povinností na spracúvanie jej osobných údajov v rozsahu a na účel v zmysle týchto Zásad a že vie tento súhlas kedykoľvek preukázať Politickej strane.

Ak Politická strana disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely, môžu byť tieto údaje spájané s informáciami o aktivitách užívateľa na Webovej stránke.

Osobné údaje uvedené v týchto Zásadách a dotazníkoch uchováva Politická strana, kým trvá účel ich spracovania, t. j. počas celej doby realizácie Cieľa Politickej strany.

Osobné údaje v zmysle bodu 1.1, 1.2 Zásad sú zaznamenávané pomocou online aplikácie MailChimp, ktorá slúži aj na rozposielanie informácií a noviniek. MailChimp je služba poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Údaje uložené pri registrácii budú uložené na serveri prevádzkovanom spoločnosťou The Rocket Science Group LLC v súlade s pravidlami GDPR. Spoločnosť The Rocket Science Group LLC je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework), a preto ručí za dodržiavanie európskych predpisov o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov poskytovanej aplikáciou MailChimp

sú k dispozícii na ich webovej stránke https://mailchimp.com/legal/privacy/. Spoločnosť The Rocket Science Group LLC je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework), a preto ručí za dodržiavanie európskych predpisov o ochrane osobných údajov.

2. Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie Webovej stránky môže Politická strana ukladať na Vašom počítači, mobilnom alebo zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Cookies slúžia na rozpoznanie opakovaného užívateľa Webovej stránky, zlepšovania obsahu a služieb, ktoré Webová stránka poskytuje a pre jej nevyhnutnú funkcionalitu. Súbory cookie je možné použiť aj na štatistické údaje o použití Webovej stránky bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Väčšina týchto súborov sa automaticky maže zo zariadenia po opustení Webovej stránky. Užívateľ Webovej stránky môže

kontrolovať alebo zmazať súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Väčšinu prehliadačov je možné nastaviť tak, aby sa znemožnilo ich ukladanie. V takom prípade však zrejme bude nutné pri každej návšteve Webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať správne.

Cookies môže slúžiť aj na prenos informácií, na základe ktorých bude užívateľ automaticky rozpoznaný. Webová stránka môže používať rozličné typy cookies, a to nevyhnutné, funkčné a analytické.

Zásady zodpovedajú úprave uvedenej v § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z.

o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

3. Facebook Pixel

Webová stránka používa nástroj Facebook Pixel, ktorý poskytuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, resp. spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Účelom je identifikácia v rámci reklamnej siete Facebook a opätovné cielenie reklamy (retargeting).

Facebook Pixel umožňuje spoločnosti Facebook identifikovať užívateľov Webovej stránky ako cieľovú skupinu na zobrazenie reklamy. Politická strana podľa toho používa kód Facebook Pixel na zobrazenie svojich zverejnených reklám na Facebooku iba tým používateľom Facebooku, ktorí prejavili záujem o činnosť Politickej strany alebo ktorí zdieľali určité faktory, najmä témy blízke alebo spadajúce do činnosti Politickej strany, ktoré Politická strana prenáša na Facebooku. Facebook Pixel pomáha Politickej strane pochopiť a vyhodnotiť efektívnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu tým, že môže Politickej strane preukázať, či boli používatelia presmerovaní na aktivity Politickej strany po kliknutí na reklamu na Facebooku, s cieľom vysielať reklamy cieľovým skupinám používateľov, ktoré sú podobné existujúcim príjemcom. Politická strana tak môže získať komplexné štatistiky o používaní svojej Webovej stránky.

Nástroj Facebook Pixel vytvára pri návšteve Webovej stránky priame prepojenie so servermi spoločnosti Facebook, čím je server upozornený na to, že došlo k návšteve Webovej stránky. Následne spoločnosť Facebook priradí tieto informácie osobnému používateľskému účtu na platforme Facebook.

Spoločnosť Facebook Inc. je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework), a preto ručí za dodržiavanie európskych predpisov o ochrane osobných údajov.

Fyzická osoba je oprávnená vypnúť nástroj Facebook Pixel, pričom je potrebné, aby bola prihlásená na platforme Facebook ako užívateľ.

Zásady zodpovedajú úprave v § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z.

o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

4. Google Analytics

Webová stránka používa analytický nástroj Google Analytics, ktorý poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Spoločnosť Google LLC je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework), a preto ručí za dodržiavanie európskych predpisov o ochrane osobných údajov.

Nástroj Google Analytics slúži na analýzu webových stránok a používa súbory cookies (cookies tretej strany) za účelom umožnenia analýzy používania Webovej stránky (získanie statických informácií). Expirácia je podľa nastavenia prehliadača, prípadne do ich odstránenia.

Informácie generované cookies (napr. IP adresa, čas, miesto a frekvencia návštev Webovej stránky) sú prenášané do miesta sídla Google. Politická strana používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým, ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ. IP adresa nie je priraďovaná žiadnemu individuálnemu užívateľovi.

Tieto údaje sú využité výlučne na analýzu Webovej stránky. Google Inc. nikdy nepáruje tieto údaje s inými údajmi, ktoré poskytla dotknutá fyzická osoba spoločnosti Google Inc. Súbory cookies nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné prostredníctvom nich identifikovať fyzické osoby na webových stránkach tretích strán.

Fyzická osoba (užívateľ Webovej stránky) môže znemožniť sťahovanie cookies do svojho počítača alebo iného technického zariadenia upravením nastavenia svojho internetového prehliadača. Takýto postup však môže mať negatívny vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií Webovej stránky. Naopak, ak je niektorá z funkcií nefunkčná, odporúča sa skontrolovať si nastavenie cookies vo svojom webovom prehliadači.

Zásady zodpovedajú úprave v § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z.

o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

5. Google Tag Manager

Za účelom správy a zlepšovania Webovej stránky využíva Politická strana nástroj Google Tag Manager spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Tag Manager sa používa na správu značiek webových stránok (časti kódu). Používaním systému Google Tag Manager sa nevytvárajú súbory cookies a nezbierajú žiadne osobné údaje. Nástroj zabezpečuje aktiváciu iných značiek, ktoré za určitých okolností zbierajú údaje. Google Tag Manager nepristupuje k týmto údajom. Keď na úrovni domény alebo cookie bola vykonaná deaktivácia, táto zostáva zachovaná pre značky sledovania, ktoré budú implementované prostredníctvom nástroja Google Tag Manager.

6. Serverové údaje

Z technických dôvodov Politická strana zbiera údaje, ktoré mu zasiela internetový prehliadač, ktorý je využitý pri návšteve Webovej stránky. Ide najmä o tieto údaje: typ a verzia internetového prehliadača, ktorý bol

použitý; URL webovej stránky, cez ktorú bol realizovaný odkaz na Webovú stránku; podstránky, ktoré sa navštívili; dátum a čas návštevy; IP adresa.

Tieto anonymné údaje sú uložené oddelene od akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré boli alebo mohli byť poskytnuté, a preto ich nie je možné spojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Tieto údaje sa používajú výlučne na štatistické účely s cieľom zlepšovania Webovej stránky.

7. Práva dotknutých osôb

Fyzická osoba, o ktorej Politická strana spracúva osobné údaje (ďalej len ako „Dotknutá osoba“) si môže voči Politickej strane uplatňovať práva v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu garantovanom GDPR a ZoOOÚ, a to najmä

 • právo na prístup k Osobným údajom, vrátane práva na poskytnutie informácií podľa čl. 15 ods. 1 GDPR, práva získať prístup k osobným údajom spracúvaným Politickou stranou a práva na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov,
 • právo na opravu v zmysle čl. 16 GDPR,
 • právo na vymazanie a zabudnutie v zmysle čl. 17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania v zmysle čl. 18 GDPR,
 • právo na prenosnosť v zmysle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe udeleného súhlasu v zmysle čl. 7 GDPR,
 • právo namietať v zmysle čl. 21 GDPR, ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely oprávnených záujmov Politickej strany, vrátane priameho marketingu a politického marketingu,
 • právo na sťažnosť.

Uvedené práva si môže Dotknutá osoba uplatniť voči Politickej strane na základe osobitnej žiadosti. Pri akejkoľvek žiadosti je Politická strana povinná identifikovať Dotknutú osobu v súlade s ustanoveniami čl. 12 GDPR. Politická strana nie je povinná konať na základe žiadosti Dotknutej osoby, až do kým

nie je jednoznačne overená totožnosť Dotknutej osoby. Dotknuté osoby sa môžu na Politickú stranu obrátiť osobne, písomne, elektronicky alebo telefonicky. Všeobecná lehota na vybavenie žiadosti Dotknutej osoby podľa článkov 15 až 20 GDPR je jeden mesiac od doručenia žiadosti, pričom, ak v momente doručenia žiadosti totožnosť Dotknutej osoby nie je úspešne overená, mesačná lehota začína plynúť až od úspešného overenia totožnosti Dotknutej osoby.

8. Zmeny zásad ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto Zásady upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto Zásady podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej Webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

Kontaktné údaje Politickej strany za účelom uplatnenia práv v zmysle

GDPR:

Poštová adresa: HLAS- sociálna demokracia, IČO: 53258070, sídlo:

Lazaretská 2400/15, 811 08 Bratislava, email: hlas@strana-hlas.sk.